“Διεπιστημονική Προσέγγιση για την Ευημερία της Τρίτης Ηλικίας Μέσω της Έρευνας SHARE”,-με P. Tinios και Th. Georgiadis, Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (hυgeia@εργασiα), 2 (2): 9-28.

  • Monday, 28 March 2011