“Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική μεταποίηση: το εκκρεμές της ερμηνείας και των πολιτικών”, στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.) Ελληνική Οικονομία: Κρίσιμα Ζητήματα Οικονομικής Πολιτικής, Alpha Bank, Ιστορικό Αρχείο, σελ. 275-308.

  • Thursday, 27 March 2008