Μαθήματα (Προπτυχιακού - Μεταπτυχιακού)

A. Μαθήματα στο Μεταπτυχιακό

1. Οικονομική της Εργασίας
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMB102/
Το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των αγορών εργασίας, αναδεικνύοντας σε αδρές γραμμές το τοπίο των πολιτικών για την απασχόληση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα κεντρικά θέματα της οικονομικής της εργασίας που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι τα εξής:
- Ζήτηση εργασίας, ισορροπία στην αγορά εργασίας, μετατοπίσεις στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας.
- Διανομή εισοδήματος, μέτρηση της ανισότητας, το ποσοστό της φτώχειας, προβλήματα στη μέτρηση της ανισότητας, η φιλοσοφία της αναδιανομής του εισοδήματος.
- Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας, ο ρόλος των θεσμών (πολιτική κατώτατων μισθών, εργατικά σωματεία και συλλογικές διαπραγματεύσεις).
- Η (βραχυχρόνια) αντίστροφη σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (καμπύλη Phillips).

B. Μαθήματα στο Προπτυχιακό

1. Οικονομική θεωρία από τη σκοπιά του φύλου
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMA131/
Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, επιχειρώντας να συνδυάσει θέματα θεωρίας, εμπειρική διερεύνηση και ερωτήματα πολιτικής. Η μεγαλύτερη θεματική ενότητα αφορά την κριτική αναδρομή στην οικονομική θεωρία (στην ηγεμονική της εκδοχή), εστιάζοντας στις υποθέσεις, στα εργαλεία και στην αξία διαφορετικών τρόπων αντίληψης και αναπαράστασης της πραγματικότητας. Τα άλλα τρία πεδία (απασχόληση, εργασία στον τομέα της φροντίδας, και παγκοσμιοποίηση) συμπληρώνουν το διδασκόμενο αντικείμενο με παραδείγματα εφαρμογής των γενικών και αφηρημένων στοιχείων της πρώτης ενότητας σε συγκεκριμένα φαινόμενα.

2. Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMA109/
Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά διαλέξεων που ξεκινούν:
- από το «ιστορικό ερώτημα»: Το ζήτημα της χωροθέτησης μιας βιομηχανίας και η εξεύρεση του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης μιας βιομηχανικής μονάδας
- και καταλήγουν στο «νεότερο ερώτημα»: Τι γίνεται με την αποβιομηχάνιση, την ανεργία και τις τάσεις μετεγκατάστασης των βιομηχανικών μονάδων;

3. Παγκοσμιοποίηση
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMA130/
Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση των «μεγάλων προβλημάτων» που θέτει η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, καλύπτοντας παράλληλα θέματα που αφορούν (ή απορρέουν από) την τρέχουσα συζήτηση περί διαρθρωτικών τάσεων -δυνατότητας παρέμβασης με εργαλεία πολιτικής.

4. Κεφαλαιαγορά - Χρηματαγορά
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMA111/
Το μάθημα στοχεύει ταυτόχρονα στην παροχή αναλυτικών και εμπειρικών εργαλείων ανάλυσης των αγορών κεφαλαίου και χρήματος (με έμφαση στην αγορά κεφαλαίου).

5. Περιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας
http://www.uehr.panteion.gr/openeclass/courses/TMA110/
Το μάθημα επιχειρεί να προσφέρει τα αναγκαία αναλυτικά εργαλεία προκειμένου να κατανοηθούν οι μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, τόσο ως προς τις μεγάλες τάσεις όσο και με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Κεντρικό εργαλείο για την ανάλυση των τάσεων αποτελεί το πεδίο της τεχνολογίας (παραγωγή και διάχυση).